Kontakt

W celu wypełnienia zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego zapraszamy do zakładki Działania niepożądane.

 

 • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest  Symphar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 65, 00-667 Warszawa wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000160954, nr tel.: +48 22 822 93 06.

Przestrzeganiem zasad ochrony danych w Symphar Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: iod@symphar.com

 • CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

W przypadku kierowania do Administratora danych korespondencji e-mailowej, drogą tradycyjną bądź poprzez formularz kontaktowy Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu: udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 f) RODO), polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej, w związku ze świadczonymi usługami.

 • DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu jakim jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesyłaną za pomocą formularza kontaktowego.

 • ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce, są przekazywane dostawcom, którym  zlecane są usługi: IT i hostingu oraz właściwym organom i podmiotom, które są upoważnione do odbioru takich danych na podstawie przepisów prawa.

 • OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu, po czym po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 • PRZYSŁUGUJĄCE CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.