Działania niepożądane i incydenty medyczne

Zgodnie z wymaganiami prawnymi „Ustawy Prawo farmaceutyczne” z dnia 6 września 2001 roku Symphar Sp. z o. o. jako podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do zbierania wszystkich informacji dotyczących wystąpienia działań niepożądanych  w wyniku stosowania jego produktów leczniczych. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa leku.

Działanie niepożądane – każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu firmy Symphar Sp. z o.o., prosimy o przekazanie zgłoszenia drogą telefoniczną pod numerem + 48 22 822 93 06 (dostępny całodobowo) lub wypełniając formularz na stronie internetowej firmy Symphar Sp. z o.o. Formularze znajdują się po prawej stronie strony.

Incydenty 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych Art. 48 każdy może zgłosić Prezesowi Urzędu poważny incydent, który zdarzył się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Incydent oznacza wszelkie wadliwe działanie lub pogorszenie właściwości lub działania, w tym błąd użytkowy wynikający z cech ergonomicznych, wyrobu udostępnionego na rynku, a także wszelkie nieprawidłowości w informacjach podanych przez producenta oraz wszelkie działania niepożądane

Poważny incydent oznacza incydent, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregokolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

  • zgon pacjenta, użytkownika lub innej osoby;
  • czasowe lub trwałe poważne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby;
  • poważne zagrożenie zdrowia publicznego;

 

Poważne zagrożenie zdrowia publicznego oznacza zdarzenie, które może doprowadzić do bezpośredniego ryzyka zgonu, poważnego pogorszenia stanu zdrowia danej osoby lub poważnej choroby mogącej wymagać natychmiastowego działania zaradczego i które może powodować wysoki poziom zachorowalności lub śmiertelności u ludzi lub które jest nietypowe lub niespodziewane w danym miejscu i czasie;

 

Poważne incydenty po zastosowaniu wyrobu medycznego dla którego firma Symphar Sp. z o.o. jest dystrybutorem można zgłaszać telefonicznie pod numerem: + 48 22 822 93 06 lub wypełniając formularz na stronie internetowej firmy Symphar Sp. z o. o..

Jak zgłaszać działania niepożądane

Jak zgłaszać działania niepożądane

Europejska baza danych zgłoszeń o podejrzewanych działaniach niepożądanych leków – www.adrreports.eu